Group Buy - Đặt trước

KBD8X MKIII

5.189.999₫

Tofu60 2.0

4.490.000₫

Paw65 Keyboard

1.950.000₫

Tofu65 2.0 KIT

4.690.000₫

Tofu60 Redux Case

1.690.000₫

XM-M71 Keyboard

1.390.000₫
-25%

[Instock] PBTfans Rōnin

412.500₫ 550.000₫
-25%

PBTfans Purpurite

1.537.500₫ 2.050.000₫
-25%

PBTfans™ WOB

1.312.500₫ 1.750.000₫
-25%

PBTfans™ BOW

487.500₫ 650.000₫